KOMPETENCE 

Juridisk rådgivning indenfor dansk og russisk ret på dansk og russisk  

Familie - og arveret 

- formueforhold mellem ægtefæller 

- skilsmissesager og ægtefælleskifte 

- ægtepagter 

- testamenter 

- børnesager, herunder sager om bopæl og    forældremyndighed 

- partsrepræsentation i Statsforvaltningen

Immigrationsret 

- visum

- opholdstilladelse ( forlængelse) på grund      af familiesammenføring

- opholdstilladelse ( forlængelse) på grund      af arbejde 

- permanent opholdstilladelse

- rådgivning i asyl sager 

- partsrepræsentation i  verserende sager        ved Styrelsen for fastholdelse og         rekruttering, Udlændingestyrelse, m.fl. 

Fast ejendom og lejeret 

- køberådgivning, herunder gennemgang af     købsaftale,  udarbejdelse af skøde,       tinglysning, udarbejdelse af     refusionsopgørelse

- rådgivning ved køb på tvangsauktioner

- lejeretslige spørgsmål 

- boligretten

- partsrepræsentation og sproglig           assistance og mange andre juridiske   problemstillinger 

Derudover rådgiver jeg indenfor erhvevsjura og international privat ret,  dansk og russisk selskabsret, herunder vedrørende spørgsmål  om stiftelse af virksomheder i Danmark og eksport til Rusland, indførtresslige spørgsmål,  ansættelsesret, erstatningsret, og mange andre juridiske problemstillinger. Min målgruppe afgør min kompetence.

 

Det kan være du kan finde svar på dit spørgsmål i rubrikken " Konsultationer" på Det russiske rethjælpscentrets hjemmeside. 

Sagsreferancer og ofte stillede spørgsmål 

Arbejdsgiveren indberettede sin medarbejders løn til SKAT, som han aldrig udbetalte til medarbejderen, hverken ved bankoverførsel eller kontant.  

Retstvisten opstod, da min klient, en skøn forårs dag for 6 år siden, havde fået besked fra SKAT om at skulle betale skat af en lønindkomst, som han aldrig havde fået betalt.

Efter en længere sagsbehandling havde SKAT ændret lønmodtagerens skatteansættelse, således at lønindkomsten fra arbejdsgiveren blev nedsat med det omtvistede beløb. 

Bagefter anlagde vi en retssag med en erstatningspåstand mod arbejdsgiveren.   Retssagen drejede sig om betaling af omkostninger, som medarbejderen havde haft i forbindelse med ændring af sin skatteansættelse, som følge af en uberettiget lønindberetning fra arbejdsgiveren. 

Min klient havde godtgjort i retten, at arbejdsgiveren havde handlet culpøst i forhold til hans skattesag, hvorefter arbejdsgiveren blev pålagt at erstatte alle sagsomkostninger til min klient. 

Forsikringsselskabets klausul om sætningsskader ikke omfattede forholdet ved fejlfunderingen, som var årsagen til til sætningerne i huset. Forholdet blev ikke fyldestgørende beskrevet i tilstandsrapporten.

Forsikringsselskabet afviste forsikringstagerens anmodning om forsikringsdækning af fejlfunderinger,der forvoldte sætningsskader på ejendommen, pga. at ejerskifteforsikringen var tegnet med en klausul. Klausulen lød: ”Forsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra sætninger i beboelsen”. Ankenævnet for forsikringen lagde efter klagerens påstand til grund, at der var konstateret et forhold ved bygningens fundament, og at dette efter det oplyste skulle være årsagen til sætninger. Selskabet var derfor ikke berettiget til at afvise at yde forsikringsdækning med henvisning til klausulen.

Der var i tilstandsrapporten ingen oplysninger om det reelle og langt alvorligere forhold om funderingen af bygningen, som efter det oplyste fra det geotekniske firma krævede en omfattende reparation. Efter nævnets vurdering var forholdet derfor på denne baggrund klart ufyldestgørende beskrevet i tilstandsrapporten. 

Sagen blev sendt til en fornyet behandling hos forsikringsselskabet. 

Afgørelsen kan findes på Forsikringsankenævntes 

hjemmesider under "kendelser" sagsnr. r. 85783. 

Efter forsikringsselskab modtog en besked om brand i forsikringstagerens hus, påstod selskabet, at der ikke havde været indgået en aftale om indbo forsikring med forsikringstageren.   

 

Min klient anmeldte indboskade til sit forsikringsselskab pga. brand i huset.  

Det meste af indboet blev ødelagt, herunder en pc og de fleste af hans dokumenter, der lå gemt i en skuffe. 

Efter forsikringsselskabet fik besked om branden,  lukkede de uden en nærmere forklaring min klients  selvbetjeningsadgang til hjemmesiden, således, at forsikringstageren ikke længere kunne se  aftalerne med forsikringsselskabet.

Forsikringstagerens bankudskrifter vedr. betaling af forsikringspræmie vurderede forsikringsselskabet som et ikke tilstrækkeligt bevis for aftalens eksistens, fordi af PBS- udskrifterne ikke fremgik, hvad den betalte præmie bestod af.       

Heldigvis lykkedes det min klient at finde en kopi af hans forsikringsaftale om indbo blandt de ødelagte dokumenter.     

Der blev straks  indgivet en klage til Forsikringsankenævnet, hvorefter forsikringsselskabet meddelte min klient, at de pludselig  også havde fundet en  kopi af aftalen. 

Min klient fik fuld erstatning jf. den indgåede forsikringsaftale.  

Et inkassofirma har handlet i strid mod reglerne om god inkassoskik. 

 

Et inkassofirma havde rejst en inkassosag mod min klient på trods af, at fordringens eksistens havde været bestridt af skyldneren i årrække.

Fordringen, som rekvirenten havde tilskrevet min klient, stammede fra en låneaftale oprettet  af min klients tidligere ægtefælle, hvori han forfalskede min klients underskrift.

Omstændighederne omkring sagen havde rekvirenten været godt bekendt med allerede fra tvistens opstart for 10 år siden, men uagtet dem havde firmaet fortsat sendt utallige opkrævninger til skyldneren, hvorved skyldneren blev udsat for urimelig pression, skade og ulemper i alle disse mange år. En sådan opførsel er i høj grad i strid med god inkassoskik, jf. Inkassoloven § 9.

Over for fogedretten havde min klient gjort gældende, at sagen ikke kunne være behandlet som inkassosag på grund af de fremsatte indsigelser. Rekvirenten, som var professionel erhvervsdrivende inden for inkasso, burde forholde sig til indsigelserne, inden sagen skulle sendes til fogedretten.

Fogedsagen blev hævet. 

En retsafgørelse vedrørende børnebidrag afsagt af en russisk domstol kan ikke fuldbyrdes i Danmark. 

Da Rusland ikke hat tiltrådt FN-konventionen om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet, kan Danmark ikke inddrive børnebidrag hos en dansk bidragspligtig efter en retsafgørelse herom børnebidrag truffet i Rusland.  

Dette betyder, at bidragsmodtageren fra Rusland skal rejse en helt ny børnebidrags sag  her i landet og få en ny afgørelse efter den gældende dansk lovgivning.   

Afgørelsen kan bagefter indleveres til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. 

Retten har givet medhold til min klient, som blev fyret af manden fra hans firma. 

Min klient har været ansat i sin mands virksomhed. Da ægtefællerne har besluttet at blive skilt, blev min klient opsagt og fritstillet. Af opsigelsesbrevet fremgik, at der skulle betales løn i opsigelsesperioden. 

Virksomheden har udstedt lønsedler og indberettet min klients lønindkomst til SKAT. Lønnen blev dog aldrig overført til min klient. Lønnen blev i stedet overført til mandens private konto.

Til støtte for betalingspåstanden har vi bl.a. gjort gældende, at der ikke måtte ske identifikation mellem selskabet og dens ejer (manden) og at selskabet ikke har godtgjort at have et erstatningskrav eller en fordring
mod min klient, som måtte berettige tilbageholdelse af lønnen. Mandens eventulle personlige krav  i anledning til bodeling havde ikke noget  med ansættelsesforholdet et gøre. Sagsøgte støttede sin ret og frifindelsespåstand på egne retsstridige dispositioner.

Retssagen blev anlagt 3.11.2019 og dommen afsagt  27.11.2020.

Ankestyrelsen annullerede kommunens afgørelse om tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse.

 

Ankestyrelsen imødekom min klage over for en kommunes afgørelse, hvorved kommunen krævede, at min klient skulle tilbagebetale  ressourceforløbsydelse for en periode på 5 måneder. 

På baggrund af de fremlagte beviser, vurderede kommunen, at  de beløb, min klient modtog på sin konto i form af automatindbetalinger, lån
og overførsler fra venner og familie, var formue.
Ankestyrelsen fandt, at vi i tilstrækkelig grad havde dokumenteret eller sandsynliggjort, at der var tale om lån mellem dig og familie og venner. Kommunen havde ikke  oplysninger, der gav grund til at tilsidesætte min klients forklaring.  Økonomien var ikke baseret på låneoverførslerne mellem min klient , hans familie og venner, og kommunen godgjorde ikke, at ydelsemodtageren havde indtægter, der skulle fradrages i ressourceforløbsydelsen.

Sagen var under behandling hos Ankestyrelsen i 7 måneder. 

Ankestyrelsen har hjemvist en kommunesag til en fornyet behandling. Kommunen har efterfølgende ophævet sagen. 

Kommunen afgørelse om tilbagebetaling af økonomisk fripladstilskud som enlig blev påklaget til Ankestyrelsen. 

Ankestyrelsen har bl.a. vurderet, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til at vurdere, om min klient ved sin relation til sin tidligere ægtefælle - fællesbørns far- har opnået økonomiske og praktiske fordele i et sådant omfang, at det kan sidestilles med de fordele, som gifte og
samlevende har.

Den fornyede behandling har resulteret i sagens ophævelse. 

Sagen var under behandling i 6 måneder. 

KONTAKT

Buen 256 A, 6200 Aabenraa, cvr.nr. 36229179  lesya@hipeli.com 

skype: lesya.hipeli 

 + 45 21 25 1970 

​​​​© 2019 Juridisk konsultation v/Lesya Hipeli 

Sidst opdateret 15.12.2020 

  • Facebook Social Icon